Registrační řád

Registrační řád upravuje způsob přijímání nových členů a klubů do Českého kuličkového svazu (dále jen “ČKS”).


Druhy členství:

1. Řádné členství (členství jednotlivce)
2. Členství kuličkového klubu
3. Prémiové členství
4. Čestné členství

1. Řádné členství (členství jednotlivce)

1.1 Řádným členem ČKS se může stát libovolná fyzická osoba

1.2 Druhy přihlášek do ČKS a metodický postup jak se stát členem ČKS

1.2.1 e-přihláška (elektronická)

 • e-přihlášku lze vyplnit a odeslat na tomto odkazu - E-přihláška
 • na e-přihlášce není potřeba podpis
 • po doručení e-přihlášky proběhne schvalovací proces VV, v případě schválení Vám budou odeslány údaje pro platbu členského příspěvku a po jeho zaplacení se stáváte členem ČKS.
 • VV doporučuje provést platbu nejpozději týden před republikovým turnajem jehož se chcete zúčastnit (v případě pozdější platby není garantovaná účast na republikovém turnaji)
 • zda jste členem ČKS a máte právo účasti na republikovém turnaji lze zkontrolovat zde - Seznam členů ČKS (seznam je průběžně aktualizován)
 • odevzdání přihlášky či zaplacení členského poplatku v den a místě konání republikového turnaje, kterého se chcete zúčastnit nebude akceptováno a hráč nebude zaregistrován do turnaje

1.2.2 v tištěné podobě

 • PDF přihlášku lze stáhnout zde - PDF přihláška
 • po vyplnění a podepsání přihlášky jí odešlete na adresu info(z)kulicky.com
 • po doručení přihlášky proběhne schvalovací proces VV, v případě schválení Vám budou odeslány údaje pro platbu členského příspěvku a po jeho zaplacení se stáváte členem ČKS.
 • VV doporučuje provést platbu nejpozději týden před republikovým turnajem jehož se chcete zúčastnit (v případě pozdější platby není garantovaná účast na republikovém turnaji)
 • zda jste členem ČKS a máte právo účasti na republikovém turnaji lze zkontrolovat zde - Seznam členů ČKS (seznam je průběžně aktualizován)
 • odevzdání přihlášky či zaplacení členského poplatku v den a místě konání republikového turnaje, kterého se chcete zúčastnit nebude akceptováno a hráč nebude zaregistrován do turnaje

1.3 Přihláška musí obsahovat:

 • registrační číslo (vyplní pouze hráči, kteří se v minulosti zúčastnili turnajů ČKS a mají registrační číslo)
 • jméno a příjmení
 • adresu trvalého bydliště
 • korespondenční adresu
 • datum narození
 • kontaktní e-mailovou adresu
 • kontaktní telefonní číslo
 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • vlastnoruční podpis (u žadatelů do 15 let věku jméno, příjmení a podpis rodiče, nebo zákonného zástupce)

1.4 O přijetí za řádného člena ČKS rozhoduje Výkonný výbor ČKS

1.5 Členský příspěvek lze uhradit POUZE platbou na bankovní účet ČKS: 2200145502/2010. Jako Variabilní symbol (VS) uveďte své registrační číslo hráče a do zprávy “Členský příspěvek 2023 a Vaše jméno a příjmení”. V případě nového hráče (bez registračního čísla) uveďte do zprávy “Členský příspěvek 2023 a Vaše jméno a příjmení.

1.6 Pokud budete hradit členské příspěvky hromadně za více hráčů (což je preferováno, např. předseda klubu), uveďte do zprávy “Členský příspěvek 2023 a název vašeho kuličkového klubu" a na emailovou adresu info(z)kulicky.com odešlete email se seznamem hráčů (+ jejich registrační čísla), za které jste provedli platbu.

1.7 Výši členského příspěvku pro daný kalendářní rok schvaluje Valná hromada ČKS. Pro sezónu 2023 schválila Valná hromada výši členských příspěvků následujícím způsobem:

200,- Kč - dospělí
50,- Kč - junioři
0,- Kč - stávající a nově registrované kuličkové kluby

1.8 Každý zájemce o řádné členství v Českém kuličkovém svazu je povinen uhradit roční členský příspěvek ve výši, která je stanovena Valnou hromadou ČKS (pro daný kalendářní rok).

1.9 Splatnost členského příspěvku je k 31.3. daného kalendářního roku. Noví žadatelé o členství uhradí členský příspěvek nejpozději do 30 dnů od schválení přihlášky VV.

1.10 V případě neuhrazení členského příspěvku do 31.3 daného kalendářního roku členství zaniká (hráč přestává být řádným členem ČKS). V případě, kdy se tito hráči budou chtít stát znovu členy ČKS, musí postupovat jako každý nový zájemce o členství viz bod 1.2 tohoto Registračního řádu.

1.11 Řádní členové mají právo zúčastnit se všech turnajů v rámci ČKS, právo volit, zastupovat kuličkový klub na Valné hromadě (členové starší 15 let) a právo být voleni do orgánů ČKS (člen starší 18 let; nejpozději v den nástupu do volené funkce).

1.12 Řádní členové ČKS mají dále právo na snížené startovné na žebříčkových turnajích ČKS (viz soutěžní řád).

1.13 Mistrovství ČR juniorů se mohou zúčastnit i neregistrovaní junioři.

2. Členství kuličkového klubu

2.1 Kuličkový klub mohou založit minimálně 4 fyzické osoby z nichž alespoň jedna (zejména předseda klubu) musí být zároveň řádným členem ČKS.

2.2 Druhy přihlášek do ČKS a metodický postup jak se stát členem ČKS

2.2.1 e-přihláška (elektronická)

 • e-přihlášku lze vyplnit a odeslat na tomto odkazu - E-přihláška
 • na e-přihlášce není potřeba podpis
 • po doručení e-přihlášky proběhne schvalovací proces VV o jehož výsledku budete informováni
 • registrační poplatek pro nově registrované kluby není stanoven
 • kuličkový klub se stává “aktivním” v momentě, kdy se některý z jeho členů zúčastní prvního žebříčkového turnaje uvedeného v termínové listině.

2.2.2 v tištěné podobě

 • PDF přihlášku lze stáhnout zde - PDF přihláška
 • po vyplnění a podepsání přihlášky jí odešlete na adresu info(z)kulicky.com
 • po doručení přihlášky proběhne schvalovací proces VV o jehož výsledku budete informováni
 • registrační poplatek pro nově registrované kluby není stanoven
 • kuličkový klub se stává “aktivním” v momentě, kdy se některý z jeho členů zúčastní prvního žebříčkového turnaje uvedeného v termínové listině.

2.3 Přihláška musí obsahovat:

 • název klubu
 • jméno a datum narození předsedy klubu
 • korespondenční adresu klubu
 • kontaktní e-mailovou adresu
 • kontaktní telefonní číslo
 • jméno a datum narození zakládajících členů

2.4 Každý kuličkový klub, který je řádně registrován, má minimálně jednoho zástupce, který je řádným členem a dále splňuje podmínky (viz bod 2.7.), má právo vyslat svého zástupce na Valnou hromadu ČKS s právem hlasovacím.

2.5 Hráč může vstoupit nebo přestoupit, během jedné sezony, maximálně do jednoho klubu (jeden povolený vstup nebo přestup ročně).

2.6 V případě, že kuličkový klub nevykazuje dva roky po sobě žádnou aktivitu (tzn. nefiguruje v Národním žebříčku klubů), jeho členství v ČKS automaticky zaniká k 1. lednu následujícího roku.

3. Prémiové členství

3.1 Zvláštním druhem členství je tzv. “Prémiové členství”, kterým mohou zájemci podpořit Český kuličkový svaz a kuličky v ČR - finančně nebo vykonáním práce

3.2 Prémiovým členem ČKS se může stát libovolná fyzická osoba

3.3 Prémiové členství není závislé na ostatních druzích členství (prémiový člen nemusí být současně řádný člen a naopak) a také nezvýhodňuje prémiového člena, kromě výše startovného, při žádných turnajích

3.4 Prémiové členství lze získat za kredity. Kredity můžete získat vykonáním nejrůznějších úkolů (preferovaný způsob) nebo podpořit Český kuličkový svaz zaplacením “prémiového členského příspěvku”. Stav kreditů i možnost objednání prémiového členství naleznete ve svém hráčském účtu.

Jak získat kredity za vykonání úkolů:

Přehled aktuálních úkolů naleznete buď ve svém hráčském účtu nebo na stránce s přehledem projektů (www.kulicky.com/projekty-za-kredity.php). V detailu každého projektu naleznete potřebné informace včetně počtu kreditů, které získáte za jeho realizaci.

Jak získat kredity za prémiový členský příspěvek:

 • Poukažte prémiový členský příspěvek v libovolné výši na účet Českého kuličkového svazu 2200145502/2010. Za každou 1 Kč získáte 1 kredit.
 • Jako variabilní symbol uveďte své registrační číslo. Registrační číslo zjistíte na stránce s vašimi statistikami, na kterou se dostanete po kliknutí na své jméno v libovolné výsledkové listině nebo národním žebříčku. Do zprávy je nutné uvést že se jedná o “prémiový členský příspěvek”.
 • Kredity vám budou připsány do několika dnů.

  Více o kreditech:

  Kredity se připisují na váš hráčský účet. Tyto kredity mají neomezenou platnost, tzn. nikdy nepozbývají platnosti. Prémiové členství si tak můžete objednat či prodloužit kdykoliv, máte-li potřebný počet kreditů. Můžete tak na něj "šetřit" třeba i déle než rok nebo naopak "vydělat" více kreditů, než je na roční prémiové členství třeba a objednat prémiové členství za tyto kredity i v dalších letech.

  Prémiové členství můžete objednat či prodloužit ve svém hráčském účtu za:

  • 500 kreditů na 1 rok
  • 150 kreditů na 90 dnů
  • 50 kreditů na 30 dnů

  3.5 Prémioví členové získají zejména: - možnost vlastního (rozšířeného) nastavení stránek ČKS (www.kulicky.com), - ikonku prémiového člena na stránce se statistikami hráče, - stránku s přehledem získaných trofejí, - nižší startovné na vybraných turnajích, - speciální akce pro prémiové členy, apod.

  3.6 Prémioví členové mají dále právo na snížené startovné na žebříčkových turnajích kategorie Masters (viz soutěžní řád).

  4. Čestné členství

  4.1 Výkonný výbor má právo udělovat čestné členství.

  4.2 Přijetí fyzické osoby za čestného člena může navrhnout výkonnému výboru každý řádný člen ČKS.

  4.3 Čestnými členy jsou jmenovány zejména osoby, které svým vystupováním a jednáním napomáhají rozvoji ČKS a plnění jeho cílů nebo přebírají záštitu nad aktivitami svazu a také významní hráči.

  4.4 Čestný člen má stejná práva a povinnosti jako řádný člen ČKS (účast na valné hromadě bez práva hlasovacího, účast na republikových turnajích ap.). Čestný člen nemusí hradit členský příspěvek.

  Tento Registrační řád byl schválen 27.02.2023 a v platnost vstupuje dne 28.02.2023.


  Archiv verzí Registračního řádu

  Zde najdete historii verzí Zásad republikových turnajů ČKS.


  Registrační řád Datum Dokument
  Registrační řád ČKS 2023 PDF
  Registrační řád ČKS 2019 PDF
  Registrační řád ČKS 2018 PDF
  Registrační řád ČKS 2017 PDF
  Registrační řád ČKS 2016 PDF

  Kam teď?

  Úvod Pravidla kuliček Jak se hrají kuličky - základní pravidla
  Oficiální pravidla
  Soutěžní řád
  Pořádání republikových turnajů
  Registrační řád

  

  Nejbližší turnaje

  29.07.2024
  Invalidovna
  03.08.2024
  Stvořidla
  04.08.2024
  Stvořidla
  10.08.2024
  Struhařov
  18.08.2024
  Mirošovice

  Kompletní přehled


  Náhodná fotografie

  Náhodná fotografie

  Přejít do fotogalerie