Stanovy ČKS

Stanovy, podle kterých se řídí činnost Českého kuličkového svazu.

Změny oproti předchozí verzi jsou zvýrazněny červeně.


Čl. I Základní ustanovení

1. Český kuličkový svaz, z. s. (dále jen ČKS) je dobrovolným samostatným spolkem, sdružujícím fyzické osoby a kuličkové kluby na území České republiky k plnění níže uvedeného poslání.

2. ČKS byl založen 8. 8. 1999 pod názvem Český kuličkový svaz. Registrace Ministerstvem vnitra ČR byla provedena dne 16. 8. 1999 pod č. j. VS/1-1/41004/99-R.

3. ČKS je členem Světové kuličkové federace (World Marbles Federation). ČKS v mezinárodním styku používá anglickou verzi Czech Marbles Federation.

4. Sídlem ČKS jsou Úvaly, PSČ 250 82.

5. ČKS bylo přiděleno IČ: 70129592.

Čl. II. Účel a předmět činnosti ČKS

1. Účelem (hlavní činností) ČKS je podpora výkonu sportovní činnosti, konkrétně pak kuličkového sportu, její organizace, řízení, propagace, příprava reprezentace České republiky, a další s tím související úkoly.

2. Při zajišťování hlavní činnosti spolku plní ČKS tyto hlavní úkoly:

  a) organizuje, řídí a koordinuje činnost kuličkového sportu na území České republiky
  b) vytváří dobré sportovně-materiální podmínky pro sportovce věnující se kuličkovému sportu
  c) zabezpečuje rozvoj kuličkového sportu v České republice a s tím spojenou osvětovou činnost
  d) navazuje kontakty s organizacemi podobného zaměření v zahraničí, organizování prestižních mezinárodních soutěží
  e) pořádá kuličkové turnaje
  f) vydává předpisy související s kuličkovým sportem a další odborné materiály
  g) řídí systém výchovy hráčů, trenérů, rozhodčích a ostatních funkcionářů ČKS
  h) zabezpečuje mediální propagaci kuličkového sportu

Čl. III. Organizační složky

1. ČKS se podle územního principu a místa výkonu sportovní činnosti člení na následující organizační složky:

  a) vyšší - oblastní svazy
  b) nižší - okresní resp. městské svazy
  c) základní - kluby resp. oddíly (dále jen kluby)

2. Oblastní svazy, pokud jsou zřízeny, jsou organizační složky působící v jednotlivých oblastech České republiky. Tyto svazy organizují a řídí činnost ČKS v rámci své územní působnosti, provádějí a realizují příslušná rozhodnutí orgánů ČKS, která se dotýkají její působnosti. Vykonávají řídící a poradenskou činnost vůči okresním svazům, působícím v rámci příslušné oblasti.

3. V hlavním městě Praze působí Pražský kuličkový svaz, který, pokud je zřízen, plní funkci oblastního svazu.

4. Okresní resp. městské svazy, pokud jsou zřízeny, organizují a řídí činnost ČKS v rámci své územní působnosti resp. doporučení oblastních svazů.

5. Základními organizačními složkami ČKS jsou kluby, jejichž prostřednictvím realizují členové ČKS svá členská práva a plní své členské povinnosti.

6. Organizační a sportovně technické předpisy vydávané orgány ČKS jsou závazné pro všechny organizační složky ČKS.

7. Organizační složky ČKS mohou být samostatnou právnickou osobou, která je zapsána do veřejného rejstříku dle zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění. Stanovy těchto organizačních složek nesmí být v rozporu se stanovami ČKS.

8. Organizační složky ČKS, které nejsou samostatnou právnickou osobou v souladu s odst. 1, mohou mít formu pobočného spolku.

9. Organizační složky ČKS uvedené v odst. 4.1 a 4.2 mohou vystupovat a jednat jménem ČKS navenek v rozsahu své pravomoci a územní působnosti v rámci organizační a řídící struktury ČKS.

Čl. IV. Členství v ČKS

1. Členem ČKS se může stát libovolná fyzická osoba, kuličkový klub, nebo kuličkový oddíl.

2. O přijetí za člena rozhoduje Výkonný výbor.

3. Bližší podmínky členství upravuje Registrační řád.

4. Práva členů:

Kuličkové kluby / oddíly:

  a) účastnit se soutěží řízených ČKS v souladu s příslušnými sportovně technickými předpisy
  b) účastnit se valné hromady (s právem hlasovacím / zástupce klubu)
  c) využívat možností dalšího vzdělávání a odborného růstu v rámci ČKS a získávat odborné kvalifikace

Řádní členové / jednotlivci:

  a) účastnit se soutěží řízených ČKS v souladu s příslušnými sportovně technickými předpisy
  b) účastnit se valné hromady (bez hlasovacího práva)
  c) využívat možností dalšího vzdělávání a odborného růstu v rámci ČKS a získávat odborné kvalifikace

5. Povinnosti členů:

Kuličkové kluby / oddíly:

  a) platit členské příspěvky stanovené ČKS (jsou-li stanoveny)
  b) podřídit se rozhodnutím orgánů ČKS resp. organizačních složek ČKS
  c) dodržovat stanovy ČKS, řády a veškeré další předpisy upravující činnost v rámci ČKS

Řádní členové / jednotlivci:

  a) platit členské příspěvky stanovené ČKS
  b) podřídit se rozhodnutím orgánů ČKS resp. organizačních složek ČKS
  c) dodržovat stanovy ČKS, řády a veškeré další předpisy upravující činnost v rámci ČKS

6. Členství členů ČKS zaniká

Kuličkové kluby / oddíly:

  a) vystoupením
  b) neaktivitou kuličkového klubu (podrobnosti upravuje Registrační řád)
  c) odnětím členství ze závažných důvodů
  d) zánikem kuličkového klubu

Řádní členové / jednotlivci:

  a) vystoupením
  b) vyloučením člena pro neplacení členských příspěvků
  c) vyloučením člena pro závažné porušení členských povinností
  d) úmrtím člena

7. Jednotlivec, nebo klub, který již nechce nadále působit v rámci ČKS, má právo svou registraci jednostranně písemným oznámením (nebo elektronickou formou) zrušit. Toto oznámení nabývá účinnosti dnem, kdy je doručeno ČKS.

Čl. V. Seznamy členů

1. ČKS vede seznam svých členů (jednotlivců i klubů). Za řádné vedení seznamu odpovídá Výkonný výbor. Seznam členů může být veden i elektronicky. Bližší provádění zápisů a výmazů, případně další podmínky vedení seznamu členů, včetně stanovení rozsahu údajů evidovaných o členech, stanoví vnitřní předpis.

2. Údaje o členech ČKS mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu např. střešní organizaci, nebo orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v ČKS (jednotlivec i klub) podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly uvedeným způsobem zpřístupněny, a současně potvrzuje, že se seznámil s podmínkami vedení seznamu členů ČKS a s rozsahem evidovaných údajů.

Čl. VI. Orgány ČKS

1. Orgány ČKS jsou:

  a) Valná hromada - jako orgán nejvyšší
  b) Prezident - jako orgán statutární
  c) Výkonný výbor - jako orgán výkonný
  d) Odborné komise (předsedou komise je vždy člen VV)
  e) Kontrolní komise - jako orgán kontrolní

Valná hromada

2. Valná hromada ČKS je nejvyšším volebním a schvalujícím orgánem ČKS. Svolává a řídí ji prezident ČKS.

3. Mimořádná valná hromada musí být svolána prezidentem, pokud tak rozhodne Výkonný výbor nebo o to požádá alespoň 1/4 klubů sdružených v ČKS.

4. Valná hromada zejména:

  a) rozhoduje o změně stanov
  b) schvaluje roční rozpočet ČKS a účetní závěrku ČKS
  c) volí Prezidenta, Tajemníka a členy Výkonného výboru ČKS
  d) zřizuje odborné komise a volí jednotlivé předsedy těchto komisí, kteří jsou zároveň členy Výkonného výboru
  e) schvaluje výši a splatnost členských příspěvků

5. Valná hromada ČKS je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů s právem účasti, kterou upravuje Registrační řád ČKS, z.s. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s právem účasti, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných. Účast delegátů na jednání je nezastupitelná.

6. Jednání a hlasování valné hromady může proběhnout na předem určeném místě nebo elektronickou cestou (e-mail nebo jiné technické prostředky).

7. V případě elektronického hlasování je valná hromada usnášeníschopná, pokud ve lhůtě 7 dnů od začátku hlasování hlasuje nejméně nadpoloviční většina delegátů. V případě, že po uplynutí této lhůty nehlasoval potřebný počet delegátů, je předsedající povinen zaslat do 14 dnů delegátům, kteří se hlasování nezúčastnili, výzvu k hlasování. V tomto případě je valná hromada usnášeníschopná bez ohledu na počet hlasujících, přičemž hlasy delegátů, kteří již hlasovali, zůstávají v platnosti. Hlasování je považováno za ukončené uplynutím lhůty pro hlasování nebo odesláním hlasu všemi delegáty. Hlasující nemohou poté, co již hlasovali, svůj hlas změnit.

8. Jednání valné hromady elektronickou cestou (např. e-mailem) může být svoláno ve lhůtě kratší než třicet dnů.

9. Rozhodnutí řádně svolané valné hromady je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.

10. Volba orgánů ČKS resp. jejich členů dle těchto stanov probíhá vždy tajným hlasováním a na prezenčním jednání valné hromady (volby nelze uskutečnit elektronickou formou).

11. Člen resp. delegát orgánu ČKS má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s výkonem jeho funkce a účastí na jednání orgánu, případně na odměnu za výkon funkce v rozsahu stanoveném vnitřními předpisy ČKS.

Prezident

12. Prezident je statutárním orgánem ČKS, který je volen valnou hromadou.

13. Prezident je představitelem ČKS, který zastupuje a hájí zájmy ČKS vůči třetím osobám. Prezident zejména zastupuje ČKS v tuzemských a mezinárodních sportovních organizacích a ve věci zásadních otázek ve vztahu vůči státním a územním orgánům ČR a obcí. Do pravomoci prezidenta patří zejména:

  a) svolávat řádná i mimořádná zasedání valné hromady ČKS, řádná i mimořádná zasedání Výkonného výboru ČKS a účastnit se těchto zasedání
  b) řešit a rozhodovat případné spory mezi orgány ČKS.

14. V případě, že některý orgán ČKS přijme rozhodnutí, které je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo jinými předpisy, kterými je ČKS vázán, nebo stanovami ČKS, je prezident oprávněn vydat písemný podnět, který s okamžitou účinnosti pozastaví vykonavatelnost respektive účinnost napadeného rozhodnutí. Příslušný orgán, který napadené rozhodnutí vydal, je povinen tento rozpor neprodleně opět projednat.

15. V případě, že prezident nemůže z vážných důvodů vykonávat svoji funkci, případně výkon jeho funkce zanikne, přechází jeho pravomoci na tajemníka. V případě, že ve stejný okamžik svou funkci nemůže z vážných důvodů vykonávat ani tajemník, případně jeho funkce zanikne, má kterýkoliv z reprezentantů výkonného výboru právo svolat mimořádnou valnou hromadu, která rozhodne o způsobu řešení vzniklé situace. Pokud tak žádný z reprezentantů výkonného výboru neučiní do 30 dnů nebo pokud dojde k zániku funkce všech členů výkonného výboru, má právo svolat mimořádnou valnou hromadu jakýkoliv člen ČKS.

16. Prezident ČKS jedná ve všech věcech samostatně. ČKS zastupuje navenek a podepisuje za ČKS dokumenty tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu ČKS, jménu a funkci připojí svůj vlastnoruční podpis.

Výkonný výbor

17. Výkonný výbor je výkonným orgánem a legislativním orgánem ČKS, který řídí činnost ČKS v souladu s těmito stanovami, obecně závaznými právními předpisy, jakož i jinými předpisy, kterými je ČKS vázán.

18. Funkční období členů výkonného výboru je dvouleté.

19. Členy výkonného výboru jsou prezident, tajemník a členové výkonného výboru (předsedové odborných komisí).

20. Počet členů výkonného výboru schvaluje valná hromada (počet musí být lichý).

21. Výkonný výbor svolává prezident.

22. Výkonný výbor zejména:

  a) rozhoduje o přijetí a vyloučení členů ČKS (jednotlivců i klubů)
  b) zřizuje a řídí činnost různých pracovních skupin
  c) zajišťuje výklad stanov
  d) operativně řídí činnost ČKS v souladu s těmito stanovami a dalšími interními předpisy ČKS, obecně závaznými právními předpisy, jakož i rozhodnutími přijatými jinými orgány ČKS v rámci jejich pravomocí
  e) plní úlohu odvolacího orgánu proti rozhodnutí pracovních komisí
  f) vydává organizační řád ČKS, interní předpisy ČKS, které upravují práva, povinnosti a další nároky zaměstnanců ČKS, jakož i další předpisy, které je organizace povinna vydat podle obecně závazných právních předpisů, jedná se zejména o předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy o požární ochraně a další.

23. Funkce členů výkonného výboru zaniká:

  a) uplynutím doby, na kterou byli zvoleni
  b) rezignací člena
  c) úmrtím člena
  d) odvoláním člena valnou hromadou

24. Pro výkonný výbor organizačních složek (dle čl. III) platí stejná pravidla jako pro výkonný výbor ČKS.

25. Jednání výkonného výboru upravuje "Jednací řád Výkonného výboru ČKS".

Odborné komise

26. Odborné komise zřizuje a ruší valná hromada ČKS.

27. Odborné komise jsou pracovním, poradním a výkonným orgánem ČKS.

28. Předsedové odborných komisí jsou vždy zároveň členy výkonného výboru a jsou voleni valnou hromadou.

29. Činnost odborných komisí upravuje interní dokument “Statut odborných komisí ČKS”.

Kontrolní komise

30. Kontrolní komise je nezávislým orgánem a je volena valnou hromadou ČKS.

31. Kontrolní komise má nejméně tři členy.

32. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti ČKS řádně vedeny a vykonává-li ČKS činnost v souladu se stanovami, vnitřními předpisy a právními předpisy. Zjistí-li Kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně výkonný výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

33. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů ČKS a požadovat od členů dalších orgánů ČKS (nebo od jeho zaměstnanců) vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

34. Funkční období kontrolní komise je totožné s funkčním obdobím výkonného výboru.

Čl. VII. Majetek a hospodaření

1. Zdroji příjmů ČKS jsou zejména:

  a) příjmy související s hlavní činností ČKS, t.j. s pořádáním kuličkových turnajů
  b) členské příspěvky dle Registračního řádu ČKS
  c) příjmy od státu a jiných organizací
  d) sponzorské dary
  e) příjmy z reklamní činnosti
  f) ostatní příjmy dle Směrnice o hospodaření ČKS

2. Finančními prostředky mohou v rámci svých pravomocí a v souladu se schváleným rozpočtem disponovat členové výkonného výboru na základě usnesení výkonného výboru. Tito výše jmenovaní mohou písemně pověřit k určitým dispozicím i jiné funkcionáře resp. pracovníky ČKS.

Čl. VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou ČKS dne 25.11.2023 a okamžikem schválení nabývají účinnosti.

2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto stanov.


Archiv verzí Stanov

Zde najdete historii verzí Stanov ČKS.


Stanovy Datum Dokument
Stanovy ČKS (aktuální)
25.11.2023
PDF
Stanovy ČKS
23.02.2019
PDF
Stanovy ČKS
06.01.2018
PDF
Stanovy ČKS
01.08.2016
PDF
Stanovy ČKS
28.11.2015
PDF

Kam teď?

Úvod O našem svazu Vedení ČKS
Kuličkové turnaje
Registrační řád
Soutěžní řád
Pořádání republikových turnajůNejbližší turnaje

19.06.2024
Karlovy Vary
23.06.2024
Mirošovice
26.06.2024
Karlovy Vary
29.06.2024
Struhařov
13.07.2024
Struhařov

Kompletní přehled


Náhodná fotografie

Náhodná fotografie

Přejít do fotogalerie