Soutěžní řád

Soutěžní řád upravuje druhy turnajů, jejich bodové ohodnocení, národní žebříček a další věci týkající se soutěží.

Změny oproti předchozí verzi jsou zvýrazněny červeně.


1. Členění soutěží

1.1 Turnaje Open

Jedná se o místní soutěže započítávané do národního žebříčku. Pořádají je jednotlivé kluby nebo místní pořadatelé. Termíny pro tyto soutěže nejsou předepsány, podléhají však schválení VV.

1.1.2 Pořadatelé jsou povinni pomocí svého hráčského účtu odeslat minimálně 7 dnů před turnajem propozice a do 3 dnů po turnaji výsledky.

1.1.3 Maximální startovné na turnajích Open činí 150 Kč.

1.1.4 Maximální startovné na turnajích Open pro řádné členy ČKS činí 100 Kč.

1.2 Turnaje Masters

1.2.1 Turnaje Masters pořádají pořadatelé pověření výkonným výborem ČKS pro danou sezónu. Pořádají se celorepublikově v termínech uvedených v termínovém kalendáři schváleném výkonným výborem ČKS.

1.2.2 Pořadatelé jsou povinni pomocí svého hráčského účtu odeslat minimálně 21 dnů před turnajem propozice a do 3 dnů po turnaji výsledky.

1.2.3 Maximální startovné na turnajích Masters a republikových turnajích činí 300 Kč.

1.2.4 Maximální startovné na turnajích Masters pro prémiové členy činí 200 Kč.

1.3 Mezinárodní turnaje

1.3.1 Reprezentační team České republiky jmenuje na každou mezinárodní akci výkonný výbor.

1.3.2 Při výběru reprezentantů se berou v potaz v první řadě výsledky z republikových turnajů za poslední rok a poté současná forma hráčů.

1.4 Nežebříčkové turnaje

1.4.1 Turnaje nezapočítávané do národního žebříčku (např. mezi sezónami, náborové soutěže apod.), se označují jako nežebříčkové.

1.4.2 Startovné na MČR dvojic a MČR klubů podléhá schválení VV ČKS

1.4.3 Pořadatelé jsou povinni pomocí svého hráčského účtu odeslat do 3 dnů po turnaji výsledky.

1.5 Nařízení týkající se všech typů turnajů konaných v Praze, na hřištích pro která jsou potřeba povolení

1.5.1 Povolení na magistrátu Hl. města Prahy vyřizuje pouze VV či jím pověřená osoba nejpozději do 31.3. kalendářního roku + maximálně 1x během sezóny pro danou lokalitu. V případě porušení tohoto usnesení nebudou turnaje v administraci schváleny.

2. Právo účasti

2.1 Všechny turnaje kromě výjimek uvedených v tomto Soutěžním řádu jsou otevřeny pro všechny hráče, a to i nečleny ČKS.

2.2 Omezení práva účasti je možné:

 • na mezinárodních turnajích
 • na republikových turnajích
 • na nežebříčkových turnajích

2.3 V případě omezení práva účasti na turnaji musí být tato skutečnost včetně klíče pro účast uvedena v propozicích turnaje.

2.4 Na Turnaj mistrů se v daném kalendářním roce kvalifikuje 12 nejlepších hráčů průběžného národního žebříčku spočítaného k datu konání posledního turnaje započítávaného do národního žebříčku před Turnajem mistrů. Náhradníci jsou povoleni.

3. Organizace turnaje

3.1 Za organizaci soutěže, výběr herního systému, způsob řešení protestů a další organizační záležitosti zodpovídá pořadatel a má v tomto směru právo volby (v případě turnajů, na které se vztahují Zásady pro pořádání republikových turnajů, je výběr herního systému omezen pouze na systémy uvedené v Zásadách pro pořádání republikových turnajů). V každém případě je však povinen v maximální možné míře dbát na regulérnost soutěže.

3.2 Protesty související s průběhem turnaje musí být podány okamžitě po vzniku situace, proti níž hráč protestuje. Protesty týkající se soutěží obecně (např. chyba ve výsledkové listině) musí být podány do 30 dnů nebo do konce sezóny (podle toho, co nastane dříve). Protest lze podat pořadateli pouze v písemné podobě. V případě zamítnutí protestu lze do 3 dnů podat odvolání k výkonnému výboru ČKS. Odvolání se zasílá elektronickou poštou na adresu info(z)kulicky.com a musí obsahovat kopii písemně podaného protestu. Protest i případné odvolání musí obsahovat návrh řešení situace, proti níž je protestováno, a pokud to charakter protestu vyžaduje, tak i důkazy prokazující tvrzení protestujícího. Každý hráč má právo podat jeden protest v každém turnaji bez finančního vkladu. Při podání druhého protestu skládá zálohu ve výši 100 Kč, při podání každého dalšího činí záloha 100Kč. Pokud je protest pořadatelem nebo výkonným výborem ČKS při odvolání uznán jako oprávněný, záloha se vrací protestujícímu, v opačném případě propadá ve prospěch pořadatele.

3.3 Pořadatel je povinen umožnit sehrát dohrávky hráčům na společných pozicích. Systém dohrávek musí být určen před zahájením turnaje pořadatelem.

3.4 Pořadatel je povinen mít v průběhu turnaje k dispozici aktuální Pravidla kuliček v tištěné či elektronické podobě.

3.5 Pořadatel republikových turnajů je povinen pro postup ze skupin použít následující kritéria:

 • Počet vyhraných zápasů
 • V případě shody 2 hráčů vzájemný zápas, u více hráčů počet vítězství ze vzájemných zápasů
 • Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů (vyšší rozdíl je lepší)
 • Podíl skóre ze vzájemných zápasů (vyšší podíl je lepší). příklad: 2:1(2:1=2) je vyšší(lepší) než 9:8(9:8=1,125), 8:9(8:9=0,89) je vyšší(lepší) než 1:2(1:2=0,5)
 • Rozdíl skóre ze všech zápasů (vyšší rozdíl je lepší)
 • Podíl skóre ze všech zápasů (vyšší podíl je lepší). příklad: 2:1(2:1=2) je vyšší(lepší) než 9:8(9:8=1,125), 8:9(8:9=0,89) je vyšší(lepší) než 1:2(1:2=0,5)
 • Zápas na 1 hru všech zúčastněných, u nichž nedošlo k určení pořadí ve skupině dle výše uvedených kritérií.
 • Rozhodne-li v případě shody bodů u více hráčů některé z výše uvedených kritérií pouze o některých pozicích, pro určení nerozhodnutých pořadí se opět použijí kritéria od prvního po poslední (např. 4 hráči mají stejně bodů - tabulka vzájemných zápasů rozhodne, že 1 z nich je nejlepší a ostatní jsou na tom stejně - v takovém případě se u zbývajících 3 hráčů opět použije kritérium 1, poté kritérium 2 atd.)

 • Pokud některý z hráčů odstoupí, aniž by dohrál všechny zápasy ve své skupině, řeší se situace následovně: Pokud odehrál alespoň 50 % svých zápasů, všechny své neodehrané zápasy prohraje kontumačně (s uvedením skóre počet vítězných her, na které se hrálo : 0). Odehrál-li méně než 50 % svých zápasů, všechny jeho zápasy (i odehrané) prohraje kontumačně (s uvedením skóre počet vítězných her, na které se hrálo : 0)

3.6 Pořadatel turnaje Open je povinen před zahájením skupin oznámit kritéria pro postup. Neučiní-li tak, platí kritéria dle bodu 3.5

3.7 Pořadatel republikového turnaje (viz Zásady republikových turnajů) má povinnost mít k dispozici minimálně 8 sad “obyčejných skleněných kuliček”, dodaných VV ČKS.

3.8 Pořadatel turnaje Open má povinnost mít k dispozici minimálně 4 sady “obyčejných skleněných kuliček”, dodaných VV ČKS.

4. Kategorie hráčů

4.1 Účastníci soutěže hrají v kategoriích dospělých a juniorů. Do kategorie juniorů spadají hráči, kterým je k datu konání turnaje maximálně 12 let včetně (tj. nedosáhli věku 13 let). V případě, kdy hráč odehraje svůj první žebříčkový turnaj v dané sezóně ve věku maximálně 12 let (t.j. nedosáhl věku 13 let) má právo dohrát zbytek této sezóny v juniorské kategorii.

4.2 Rozdělení hráčů do kategorií dospělých a juniorů je možné následujícími způsoby:

 • Dospělí a junioři hrají zvlášť. Dospělí se uvedou ve výsledkové listině dospělých a junioři ve výsledkové listině juniorů.
 • Dospělí a junioři hrají společně. Dospělí se uvedou ve výsledkové listině dospělých a junioři ve výsledkové listině dospělých i juniorů. Výsledková listina juniorů vychází z jejich umístění mezi dospělými. Pokud více juniorů skončí mezi dospělými na stejné pozici, mohou mezi sebou sehrát dohrávky o konkrétní umístění v kategorii juniorů.

4.3 Hráč spadající věkem do kategorie juniorů má právo nechat se postaršit a hrát za dospělé.

4.4 Hráči mohou v daném turnaji hrát i v obou kategoriích, ovšem pouze v případě, že jim to pořadatel umožní.

4.5 Pokud v některé z kategorií počet hráčů nedosáhne minimálního počtu dle čl. 5.6, obě kategorie se sloučí.

5. Národní žebříček

5.1 Národní žebříček (průběžný) je dlouhodobá soutěž, do které se započítávají body dle tohoto Soutěžního řádu v daném kalendářním roce.

Národní žebříček (plovoucí) je národní žebříček počítaný zpětně za posledních 12 měsíců od data konání posledního žebříčkového turnaje. Není oficiální soutěží, slouží zejména pro nasazování hráčů na turnajích.

5.2 Do národního žebříčku se každému hráči započítává 8 nejvyšších bodových hodnot dosažených v hodnoceném období (tj. daný kalendářní rok pro průběžný národní žebříček a posledních 12 měsíců pro plovoucí národní žebříček), přičemž se započítává maximálně 4/6 (čti čtyři šestiny) turnajů Masters uskutečněných v hodnoceném období.

5.3 Pokud více hráčů dosáhne stejného počtu bodů, rozhodne o jejich pořadí nejvyšší dosažená bodová hodnota v jednotlivém turnaji. V případě, že ta se shoduje, rozhoduje druhá nejvyšší bodová hodnota atd. Při naprosté shodě hráči zaujmou stejné postavení v žebříčku.

5.4 Hodnocené období pro průběžný národní žebříček začíná 1. ledna daného kalendářního roku a končí posledním žebříčkovým turnajem pro danou kategorii před Turnajem mistrů. V týdnu konání Turnaje mistrů již nelze pořádat turnaje započítávané do národního žebříčku.

5.5 Body do národního žebříčku se vypočítají podle vzorce:

Počet bodů daného hráče = ( (procento poražených soupeřů * (1 + (Součet rozdílů ( (počet hráčů v NŽ/10)+1 a pozice v NŽ přítomných hráčů z 1/10 NŽ) / součet pozic všech hráčů z 1/10 NŽ)) ) + 1) * koeficient soutěže

procento poražených soupeřů = kolik procent hráčů z celkového počtu účastníků figuruje ve výsledkové listině na nižších pozicích než daný hráč

počet hráčů v NŽ = celkový počet hráčů figurujících v národním žebříčku počítaném zpětně za posledních 12 měsíců

NŽ = národní žebříček počítaný zpětně za posledních 12 měsíců

Koeficient soutěže = 1 pro turnaje Open, 3 pro turnaje Masters

5.6 Turnaj se pro danou kategorii započítává do NŽ, pokud se ho zúčastní minimálně 5 hráčů v kategorii dospělých (nebo ve společné sloučené kategorii dospělých a juniorů) nebo 3 hráči v kategorii juniorů. Diskvalifikovaný hráč nebo hráč, který se přihlásí do turnaje, ale nesehraje žádný zápas, bude uveden ve výsledkové listině >na posledním místě.

5.7 Při umístění více hráčů na stejné pozici získávají tito body za nejnižší společnou pozici (např. při umístění na 5. - 6. místě za 6. místo, na 9. - 12. místě za 12. místo).

6. Národní žebříček klubů

6.1 Do národního žebříčku klubů získá každý klub v daném turnaji tolik bodů, kolik bodů do národního žebříčku získají dohromady 3 nejlépe umístění hráči daného klubu.

6.2 Do národního žebříčku klubů se každému klubu započítává 8 nejvyšších bodových hodnot dosažených v hodnoceném období (tj. daný kalendářní rok pro průběžný národní žebříček a posledních 12 měsíců pro plovoucí národní žebříček), přičemž se započítává maximálně 4/6 (čti čtyři šestiny) turnajů Masters uskutečněných v hodnoceném období. Aby mohly být výsledky klubové soutěže započítány do žebříčku, musí být na turnaji být přítomny alespoň 2 kluby.

6.3 Vedení klubu nahlašuje své nové členy pomocí formuláře v členské sekci pro kluby a pořadatele na http://www.kulicky.com/administrace. Bez nahlášení nelze garantovat připsání bodů do klubové soutěže získaných nenahlášenými členy.

6.4 Každý hráč může změnit klub maximálně 1x za sezónu.

7. Povinnosti hráčů

7.1 Hráč má v soutěži zejména tyto povinnosti:

 • startovat pouze za klub, za který je registrován
 • dodržovat veškerá ustanovení Pravidel a ostatních předpisů vydaných Českým kuličkovým svazem
 • předložit pořadateli nebo zástupci svazového orgánu na vyzvání průkaz totožnosti
 • uhradit pořadatelem stanovené startovné
 • řídit se sportovně technickými a organizačními pokyny pořadatele

7.2 Hráči v soutěži startují pod vlastním jménem a registračním číslem, které centrálně přiděluje ČKS. Tyto údaje uvedou do přihlášky do turnaje (prezenční listiny).

7.3 Kouření je povoleno ve vzdálenosti větší než 5 m od prostoru konání turnaje nebo v místech k tomu určených.

8. Ostatní záležitosti

8.1 Dojde-li ke zrušení turnaje kategorie Masters podle čl. 8.3, je pořádající klub povinen o této skutečnosti neprodleně informovat výkonný výbor, který po konzultaci s pořadateli stanoví náhradní termín soutěže. Výkonný výbor může v odůvodněných případech namísto stanovení náhradního termínu rozhodnout o zrušení turnaje.

8.2 Dojde-li ke zrušení turnaje kategorie Open podle čl. 8.3, pořadatel o tom neprodleně informuje výkonný výbor.

8.3 V případě účasti hráče, který není řádným členem ČKS na republikovém turnaji, bude tento hráč (dvojice u MČR dvojic, klub u MČR klubů) uveden ve výsledkové listině na posledním místě.

8.4 V případě extrémně špatného počasí nebo za jiné situace, kdy by mohlo dojít k ohrožení zdraví či života účastníků soutěže, je pořadatel povinen soutěž přerušit do doby, kdy bude možno bezpečně pokračovat ve hře. Trvá-li tato situace delší dobu, může pořadatel soutěž zrušit.

8.5 Výklad Pravidel, Soutěžního řádu jakožto ostatních předpisů ČKS provádí výkonný výbor.

Tento Soutěžní řád byl schválen 13.03.2024 a v platnost vstupuje dne 14.03.2024


Archiv verzí Soutěžního řádu

Zde najdete historii verzí Soutěžního řádu ČKS.


Soutěžní řád Datum Dokument
Soutěžní řád ČKS (aktuální)
Sezóna 2024
PDF
Soutěžní řád ČKS
19.4.2023
PDF
Soutěžní řád ČKS
23.04.2022
PDF
Soutěžní řád ČKS
28.02.2020
PDF
Soutěžní řád ČKS
15.03.2019
PDF
Soutěžní řád ČKS
10.03.2018
PDF
Soutěžní řád ČKS
01.01.2018
PDF
Soutěžní řád ČKS
01.01.2017
PDF
Soutěžní řád ČKS
2015
PDF

Kam teď?

Úvod O našem svazu Vedení ČKS
Kuličkové turnaje
Pravidla kuliček
Registrační řád
Pořádání republikových turnajůNejbližší turnaje

19.06.2024
Karlovy Vary
23.06.2024
Mirošovice
26.06.2024
Karlovy Vary
29.06.2024
Struhařov
13.07.2024
Struhařov

Kompletní přehled


Náhodná fotografie

Náhodná fotografie

Přejít do fotogalerie